కోల్‌కతా లో వివాహ వీడియోగ్రాఫర్‌లు

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 30,000 – 65,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 65,000 – 95,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 5,000 – 6,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 10,000 – 50,000

స్టూడియో ఫిల్మింగ్, ప్రతి గంట

₹ 1,000 – 2,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 30,000 – 1,00,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 50,000 – 1,00,000

స్టూడియో ఫిల్మింగ్, ప్రతి గంట

₹ 3,000 – 10,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 32,000 – 52,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 22,000 – 55,000

స్టూడియో ఫిల్మింగ్, ప్రతి గంట

₹ 1,200 – 2,500

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 15,000 – 25,000

ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియో

₹ 25,000 – 35,000

స్టూడియో ఫిల్మింగ్, ప్రతి గంట

₹ 10,000 – 15,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 30,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 10,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 25,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 20,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 10,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 20,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 15,000

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 15,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 15,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 55,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 35,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 3,50,000 నుంచి

వెడ్డింగ్ ఫిల్మింగ్, ఒక్కరోజు

₹ 60,000 నుంచి

20 మరిన్ని చూపించు