కోల్‌కతా లో వివాహ ప్లానర్‌లు

రెడీ- మేడ్ వివాహం

₹ 1,00,000 – 1,00,00,000

వివాహ మేనేజర్

₹ 7,000 – 15,000

రెడీ- మేడ్ వివాహం

₹ 20,000 – 5,00,000

వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్

₹ 2,00,000 – 5,00,000

వివాహ మేనేజర్

₹ 20,000 – 60,000

రెడీ- మేడ్ వివాహం

₹ 3,00,000 – 12,00,000

వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్

₹ 1,50,000 – 6,00,000

అవుట్‌డోర్ రిజిస్ట్రేషన్

₹ 5,00,000 – 20,00,000

రెడీ- మేడ్ వివాహం

₹ 2,00,000 – 15,00,000

Prince Tahir

Carpe Diem Entertainment

రెడీ- మేడ్ వివాహం

₹ 15,00,000 – 25,00,000

వెడ్డింగ్ ప్లానింగ్

₹ 50,000 – 2,50,000

అవుట్‌డోర్ రిజిస్ట్రేషన్

₹ 50,000 – 2,00,000

20 మరిన్ని చూపించు