కోల్‌కతా లో వివాహ కేటరింగ్

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 700 – 3,000

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 300 – 3,000

కాఫీ బ్రేక్, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 20 – 50

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 399 – 2,250

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 399 – 2,250

కాఫీ బ్రేక్, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 300 – 1,450

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 850 నుంచి

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 500 నుంచి

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 450 – 1,200

20 మరిన్ని చూపించు