కోల్‌కతా లో వివాహ కేటరింగ్

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 399 – 2,250

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 399 – 2,250

కాఫీ బ్రేక్, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 300 – 1,450

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 600 – 1,600

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 600 – 1,600

బాంక్వెట్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 500 నుంచి

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 450 – 1,200

రిసెప్షన్ మెనూ, 1 వ్యక్తి కొరకు

₹ 150 – 2,500

20 మరిన్ని చూపించు