வெட்டிங் வீடியோகிராஃபர்கள் கொல்கத்தா

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 30,000 – 65,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 65,000 – 95,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 5,000 – 6,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 10,000 – 50,000

ஸ்டூடியோ படப்பிடிப்பு, ஒரு மணி நேரத்திற்கு

₹ 1,000 – 2,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 30,000 – 1,00,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 50,000 – 1,00,000

ஸ்டூடியோ படப்பிடிப்பு, ஒரு மணி நேரத்திற்கு

₹ 3,000 – 10,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 32,000 – 52,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 22,000 – 55,000

ஸ்டூடியோ படப்பிடிப்பு, ஒரு மணி நேரத்திற்கு

₹ 1,200 – 2,500

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 30,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 35,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 15,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 15,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 15,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 55,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 35,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 3,50,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 60,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 1,00,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 15,000 – 25,000

வெட்டிங்கிற்கு முந்தைய வீடியோ

₹ 25,000 – 35,000

ஸ்டூடியோ படப்பிடிப்பு, ஒரு மணி நேரத்திற்கு

₹ 10,000 – 15,000

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 10,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 25,000 முதல்

திருமண படப்பிடிப்பு, ஒரு நாள்

₹ 20,000 முதல்

மேலும் 20 ஐக் காண்பி