கொல்கத்தா இல் உள்ள வெட்டிங் பிரைடல் மேக்அப் ஆர்டிஸ்ட்

ப்ரைடல் ஹேர்ஸ்டைல் + மேக்அப்

₹ 10,000 – 15,000

விருந்தினரின் ஹேர்ஸ்டைலிங்

₹ 2,000 – 6,000

விருந்தினரின் ஒப்பனை

₹ 2,000 – 6,000

மேலும் 20 ஐக் காண்பி