കൊല്‍ക്കത്തലെ വിവാഹ വീഡിയോഗ്രാഫര്‍മാര്‍

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍8,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

മുതല്‍12,000₹

വീഡിയോ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഓരോ വീഡിയോയ്ക്ക്

മുതല്‍5,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

30,000 – 65,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

65,000 – 95,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

30,000 – 1,00,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

50,000 – 1,00,000₹

സ്റ്റുഡിയോ ചിത്രീകരണം, മണിക്കൂറിൽ

3,000 – 10,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

32,000 – 52,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

22,000 – 55,000₹

സ്റ്റുഡിയോ ചിത്രീകരണം, മണിക്കൂറിൽ

1,200 – 2,500₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍25,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍30,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍10,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍25,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍20,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍10,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍20,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍35,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

15,000 – 25,000₹

പ്രി വെഡ്ഡിങ്ങ് വീഡിയോ

25,000 – 35,000₹

സ്റ്റുഡിയോ ചിത്രീകരണം, മണിക്കൂറിൽ

10,000 – 15,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

15,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍15,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍15,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍55,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍35,000₹

വിവാഹ ചിത്രീകരണം, ഒരു ദിവസം

മുതല്‍3,50,000₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക