കൊല്‍ക്കത്തവിവാഹ വധുവിനെ ഒരുക്കുന്ന മെയ്ക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ്

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

10,000 – 15,000₹

അതിഥികളുടെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

2,000 – 6,000₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

2,000 – 6,000₹

വധുക്കളുടെ ഹെയര്‍ഡു+മെയ്ക്കപ്പ്

10,000 – 20,000₹

അതിഥികളുടെ ഹെയര്‍സ്റ്റൈലിങ്ങ്

1,000 – 2,000₹

അതിഥികളുടെ മെയ്ക്കപ്പ്

2,000 – 5,000₹

Naheed Begam

Event buzz

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക