കൊല്‍ക്കത്തലെ വിവാഹ പാചകം

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

700 – 3,000₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

300 – 3,000₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള കോഫി ബ്രേക്ക്

20 – 50₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

399 – 2,250₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

399 – 2,250₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള കോഫി ബ്രേക്ക്

300 – 1,450₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

മുതല്‍850₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

മുതല്‍500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

450 – 1,200₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക