കൊല്‍ക്കത്തലെ വിവാഹ പാചകം

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

399 – 2,250₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

399 – 2,250₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള കോഫി ബ്രേക്ക്

300 – 1,450₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

700 – 1,500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

700 – 1,500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

മുതല്‍500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

450 – 1,200₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

150 – 2,500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

300 – 2,500₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

300 – 2,500₹

സ്വീറ്റ് ടേബിള്‍

10 – 100₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള ബാങ്ക്വറ്റ് മെനു

600 – 1,600₹

1 വ്യക്തിക്കുള്ള റിസപ്‌ഷൻ മെനു

600 – 1,600₹

കൂടുതല്‍ 20 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക