ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವೀಡಿಯೊಗ್ರಾಹಕರು

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಒಂದು ದಿನ

₹ 32,000 – 52,000

ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ವೀಡಿಯೊ

₹ 22,000 – 55,000

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 1,200 – 2,500

ಹೆಚ್ಚು 1 ತೋರಿಸಿ