ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

ವಧುವಿನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ + ಮೇಕಪ್

₹ 10,000 – 15,000

ಅತಿಥಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 2,000 – 6,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 2,000 – 6,000

Namrata's Studio

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ