ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ವಧುವಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ

ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕಪ್ ನ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸ

₹ 10,000 — 15,000

ಅತಿಥಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 2,000 — 6,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 2,000 — 6,000

ಅತಿಥಿಯ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್

₹ 1,000 — 2,000

ಅತಿಥಿಯ ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 2,000 — 5,000

ವಧುವಿನ ಕೇಶಾಲಂಕಾರ + ಮೇಕ್‌ಅಪ್

₹ 10,000 — 20,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ