ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಯೋಜಕರು

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 3,50,000 – 4,00,000

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 3,00,000 – 12,00,000

ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ

₹ 1,50,000 – 6,00,000

ಹೊರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ

₹ 5,00,000 – 20,00,000

ಹೆಚ್ಚು 3 ತೋರಿಸಿ