ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಯೋಜಕರು

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 1,00,000 — 1,00,00,000

ವಿವಾಹ ಮ್ಯಾಂಗರ್

₹ 7,000 — 15,000

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 3,00,000 — 12,00,000

ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ

₹ 1,50,000 — 6,00,000

ಹೊರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ

₹ 5,00,000 — 20,00,000

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 2,00,000 — 15,00,000

ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಿವಾಹ

₹ 30,000 — 1,00,00,000

ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆ

₹ 10,000 — 50,000

ಹೊರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಂದಣಿ

₹ 30,000 — 1,00,00,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ