ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು

Photography package 1 day

₹ 1,50,000 — 2,50,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 5,000 — 7,000

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 4,000 — 5,000

Photography package 1 day

₹ 30,000 — 75,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 30,000 — 75,000

Album additionally

₹ 6,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 15,000 — 18,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 8,000 — 20,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 1,500 — 3,000

Photography package 1 day

₹ 60,000 — 1,20,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 30,000 — 50,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 5,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 40,000 — 1,20,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 8,000 — 14,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 2,000 — 6,000

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 25,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 2,000 — 5,000

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 3,000 — 6,000

Photography package 1 day

₹ 35,000 — 75,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 15,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 10,000 — 15,000

ನಿಮ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Photography package 1 day

₹ 15,000 — 50,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 30,000 — 1,20,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 2,000 — 7,000

Photography package 1 day

₹ 5,000 — 40,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 6,000 — 12,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 1,500 — 2,000

Photography package 1 day

₹ 10,000 — 30,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 5,000 — 15,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 10,000 — 50,000

ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಒಂದು ದಿನ

₹ 10,000 — 15,000

ಪೂರ್ವ ಮದುವೆಯ ವೀಡಿಯೋ

₹ 10,000 — 15,000

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 2,000 — 4,000

Photography package 1 day

₹ 40,000 — 2,00,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 12,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 3,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 50,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 25,000 — 70,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 5,000 — 15,000

Photography package 1 day

₹ 40,000 — 70,000

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 5,000 — 15,000

Album additionally

₹ 10,000 — 25,000

Photography package 1 day

₹ 15,000 — 35,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 20,000

ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 250 — 500

Photography package 1 day

₹ 30,000 — 35,000

Photography package 1 day

₹ 25,000 — 50,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 50,000 — 80,000

ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ

₹ 3,000 — 5,000

Sanhita Sinha

Sanhita Photography

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 50,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 15,000 — 50,000

Album additionally

₹ 10,000 — 15,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ