ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು

Photography package 1 day

₹ 1,50,000 — 2,50,000

Album additionally

₹ 8,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 25,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 15,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 6,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 30,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 30,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 10,000 — 15,000

Photography package 1 day

₹ 10,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 6,000 — 8,000

Album additionally

₹ 6,000 — 12,000

Photography package 1 day

₹ 18,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 8,000 — 20,000

Album additionally

₹ 6,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 40,000 — 80,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 15,000 — 40,000

Album additionally

₹ 10,000 — 20,000

Photography package 1 day

₹ 40,000 — 1,20,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 8,000 — 14,000

Album additionally

₹ 6,000 — 8,000

ನಿಮ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Photography package 1 day

₹ 15,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 12,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 15,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 8,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 7,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 20,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 20,000

Album additionally

₹ 10,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 25,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 15,000

Album additionally

₹ 15,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 25,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 15,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 5,000 — 8,000

Photography package 1 day

₹ 25,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 15,000 — 25,000

Album additionally

₹ 10,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 15,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 8,000 ಯಿಂದ

ನಿಮ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

Photography package 1 day

₹ 6,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 6,000 — 12,000

Album additionally

₹ 4,000 ಯಿಂದ

Photography package 1 day

₹ 10,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 5,000 — 15,000

Album additionally

₹ 2,000 — 20,000

Photography package 1 day

₹ 15,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 17,000

Album additionally

₹ 7,500 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 50,000 — 2,00,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 10,000 — 12,000

Album additionally

₹ 4,000 — 10,000

Photography package 1 day

₹ 20,000 — 50,000

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 25,000 — 70,000

Album additionally

₹ 10,000 — 25,000

Photography package 1 day

₹ 12,000 ಯಿಂದ

ಮದುವೆ ಪೂರ್ವ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ

₹ 5,000 ಯಿಂದ

Album additionally

₹ 10,000 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ