ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಫೋಟೋಬೂತ್

1 ಗಂಟೆ ಫೋಟೋ ಬೂತ್ ಬಾಡಿಗೆ

₹ 1,000 – 3,000

ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ 30 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ

₹ 1,000 – 5,000

ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ 100 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ

₹ 3,000 – 20,000

ಹೆಚ್ಚು 1 ತೋರಿಸಿ