ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು

ಹಾಲ್ ಅಲಂಕಾರ

₹ 1,00,000 – 1,00,00,000

ಟೇಬಲ್‌ ಅಲಂಕಾರ

₹ 1,000 – 30,000

ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ

₹ 10,000 – 5,00,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ