ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು

ಹಾಲ್ ಅಲಂಕಾರ ₹ 1,00,000-1,00,00,000
ಹಾಲ್ ಅಲಂಕಾರ ₹ 75,000-1,00,00,000
ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ