ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು

ಹಾಲ್ ಅಲಂಕಾರ

₹ 1,00,000 — 1,00,00,000

1 ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ ಅಲಂಕಾರ

₹ 2,000 — 25,000

ಟೇಬಲ್‌ ಅಲಂಕಾರ

₹ 1,000 — 30,000

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ