ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡುಗೆ ಒದಗಿಸುವವರು

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 500 ಯಿಂದ

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 700 — 3,000

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 300 — 3,000

ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 20 — 50

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 850 ಯಿಂದ

ಹೆಚ್ಚು 3 ತೋರಿಸಿ