ಕೋಲ್ಕತಾ ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಅಡುಗೆ ಒದಗಿಸುವವರು

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 150 – 2,500

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 500 – 850

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 500 – 1,500

ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 15 – 150

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 500 ಯಿಂದ

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 450 – 1,200

ಔತಣಕೂಟ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 399 – 2,250

ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಮೆನು, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 399 – 2,250

ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್, 1 ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

₹ 300 – 1,450

ಹೆಚ್ಚು 20 ತೋರಿಸಿ