ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ

Smriti Banquets

1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳ|1 ಒಳಾಂಗಣ + ಹೊರಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳು 650 ಪಿಪಿಎಲ್

+91 33 4058 5829

Ecosuite, 7th Floor, Action Area II, Action Area IID, Newtown, Kolkata
+91 33 4058 5829
ಔತಣಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣ