કોલકાતા માં લગ્નના આયોજક

તૈયાર લગ્ન

₹ 1,00,000 – 1,00,00,000

લગ્નના મેનેજર

₹ 7,000 – 15,000

તૈયાર લગ્ન

₹ 20,000 – 5,00,000

લગ્નનું આયોજન

₹ 2,00,000 – 5,00,000

લગ્નના મેનેજર

₹ 20,000 – 60,000

તૈયાર લગ્ન

₹ 3,50,000 – 4,00,000

તૈયાર લગ્ન

₹ 3,00,000 – 12,00,000

લગ્નનું આયોજન

₹ 1,50,000 – 6,00,000

આઉટડોર રજીસ્ટ્રેશન

₹ 5,00,000 – 20,00,000

તૈયાર લગ્ન

₹ 2,00,000 – 15,00,000

Prince Tahir

Carpe Diem Entertainment

તૈયાર લગ્ન

₹ 15,00,000 – 25,00,000

લગ્નનું આયોજન

₹ 50,000 – 2,50,000

આઉટડોર રજીસ્ટ્રેશન

₹ 50,000 – 2,00,000

વધુ 20 બતાવો