કોલકાતા માં લગ્નનું કેટરિંગ

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 399 – 2,250

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 399 – 2,250

કૉફી બ્રેક, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 300 – 1,450

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 700 – 1,500

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 700 – 1,500

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 500 માંથી

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 450 – 1,200

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 150 – 2,500

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 300 – 2,500

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 300 – 2,500

સ્વીટ ટેબલ

₹ 10 – 100

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 600 – 1,600

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 600 – 1,600

વધુ 20 બતાવો