કોલકાતા માં લગ્નનું કેટરિંગ

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 700 – 3,000

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 300 – 3,000

કૉફી બ્રેક, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 20 – 50

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 399 – 2,250

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 399 – 2,250

કૉફી બ્રેક, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 300 – 1,450

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 850 માંથી

બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 500 માંથી

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 450 – 1,200

વધુ 20 બતાવો