Saikat Naskar
Photographer
Chobi Kotha
Kolkata

+91 6295 19 3 106

+916295193106
+918348733432
saikatnaskar46@gmail.com
Services

Photography package 1 day

₹ 3,000 — 4,000