Sourya Mukherjee
Photographer
Kolkata

+91 80179 4 9813

mukherjee.sourya.1@gmail.com
2750 Nayabad Avenue
+918017949813
+919804191415
Services

Wedding photography

₹ 20,000-50,000

for full day

Story photography

₹ 50,000-70,000

Photobook

₹ 10,000-25,000

Studio photography

₹ 5,000-15,000

per hour

Non-studio photography

₹ 4,000-10,000

per hour

Photography of an object

₹ 1,000-10,000

per object