Rasam
Photographer
Kolkata

+91 98318 6 5550

9831865550
Rajarhat
+919831865550
+919836672244
Services

Wedding photography, one day

₹ 40,000 — 1,20,000

Story photography

₹ 8,000 — 14,000

Photobook

₹ 6,000 — 8,000

Studio photography, per hour

₹ 2,000 — 6,000

Non-studio photography, per hour

₹ 2,000 — 6,000

Object photography, per object

₹ 500 — 1,000